Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) informujemy, że:


 1. Administratorem Danych Osobowych jest Grambet Grupa SBS s.j. M. I M. Gucia z siedzibą
  w Skórzewie ul. Poznańska 78, 60-185.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Magdalena Gucia, adres e-mail: iod@grambet.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest (w zależności od zakresu współpracy/kontaktu):
  1. Umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Państwa zgoda wyrażona na przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W zależności od posiadanej podstawy prawnej przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. Realizacji umowy;
  2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  3. Marketingu bezpośredniego naszych usług;
  4. Zapewnienia władzom publicznym współpracy na mocy przepisów prawa i w zakresie dopuszczalnym przez prawo,
  5. Wykonania obowiązków rozliczeniowo-podatkowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, rachunkowe, kurierskie lub pocztowe;
  2. Innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane zgodnie
   z przepisami prawa lub jeżeli jest to niezbędne w celu ochrony naszych prawnych interesów np. sądy.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy posiadać ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania danych;
  2. Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  3. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była podstawą do przetwarzania;
  4. Zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych –
   w przypadku gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes administratora.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.