Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.216 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO), informuję , że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grambet Grupa SBS s.j. M. I M. Gucia z siedzibą w Skórzewie ul. Poznańska 78, 60-185, 

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Magdalena Gucia Skórzewo ul. Poznańska 78, 60-185 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Magdalena Gucia ul. Poznańska 78 Skórzewo 60-185

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawa przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą ( podstawa z art. 6 ust 1 lit. B Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04,2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1 )- dalej RODO
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art.6 ust. 1 lit. F RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed oszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu ( podstawa z art.6 ust.1 lit. F RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określenia jakości naszej obsługi oraz poziaomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług ( podstawa z art.6 ust. 1 lit. F RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

- Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

 1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 60 dni od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu , aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 Warszawa 00-193)gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych: 

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotem, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
 2. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy ( podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej:

 1. Pani/Pan dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, profilowanie:

 1. Pani/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.