Regulamin - Sklep Grambet

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.grambet.pl

I
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Kupujący/Klient – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, konsument, bądź też podmiot nie będący konsumentem.
2. Sprzedawca – „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia.
3. Towar – towary handlowe oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach umowy z Kupującym.
4. Minimum logistyczne – minimalna wartość zamówienia dokonanego przez Kupującego, określona jako kwota netto.
5. Formularz zamówienia – formularz uzupełniany przez Kupującego danymi Kupującego w momencie składania zamówienia za pośrednictwem www.sklep.grambet.pl.
6. Transport własny – transport zakupionego towaru wykonywany bezpośrednio przez Sprzedawcę z wyłączeniem podmiotów trzecich.
II
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sklep internetowy www.sklep.grambet.pl prowadzony jest przez  „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia z siedzibą w Poznaniu (60-189) przy ulicy Złotowskiej 68 (dalej: „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań  – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000108569,
NIP: 7792092664, REGON: 639679899.

§2

Umowa sprzedaży towarów zawierana za pośrednictwem www.sklep.grambet.pl podlega prawu polskiemu.

§ 3

Towary oferowane na www.sklep.grambet.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 4

1. Nabywcą mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.
3. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną w wysokości wartości niezrealizowanego zamówienia.
4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura).

§ 5

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych nabywcy do celów związanych z realizacją zamówienia.
2. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji zamówienia, albo obowiązek przekazania danych wynikać będzie z obowiązującego prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

III
Ogólne warunki sprzedaży

1. Złożenie zamówienia.
§ 1

Klient zobowiązany jest do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wypełnienia formularza zamówienia.

§ 2

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożenia zamówienia na podstawie wypełnionego przez Kupującego formularza zamówienia.
2. W formularzu zamówienia należy podać:
a) imię i nazwisko, firmę Klienta,
b) adres Klienta, bądź adres, na który ma być dostarczony zakupiony produkt,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) oświadczenie o chęci otrzymania faktury VAT,
e) numer telefonu umożliwiający kontakt z Klientem,
f) adresu poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3

1. Po złożeniu zamówienia przez klienta, zostanie ono potwierdzone telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.
2. W razie braku informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia (potwierdzenie dostępności towaru oraz ceny) przez Sprzedawcę stanowiące odpowiedź na złożenie zamówienie przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

§ 4

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych nabywcy, np. w drodze kontaktu telefonicznego, lub drogą e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) nieprawidłowego/niepełnego wypełnienia formularza zamówienia,
b) po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia e-mailem zamówienia,
c) złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego regulaminu,
d) gdy zamówiony towar jest niedostępny.

2. Ceny.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oferowanych poprzez sklep internetowy wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT – są cenami brutto.

3. Wysyłka i Transport.

§ 1

Wszelkie koszty związane z wysyłką zamówionego towaru ponosi Kupujący.

§ 2

W przypadku pokrycia minimum logistycznego w kwocie 1.500,00 zł netto Sprzedawca po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Klientem może pokryć koszty transportu transportem własnym. (przedmiotowy zapis nie znajduje zastosowania do zakupu kotłów i produktów określonych jako promocyjne).

§ 3

1. Odbiór towaru od kuriera lub Sprzedawcy musi być poprzedzony gruntownym sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletny i zgodny z zawartą umową oraz dowodem zakupu.
2. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego wraz z kurierem kurierem/przedstawicielem Sprzedawcy i sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, która wraz z kopią protokołu winna być przesłana Sprzedawcy, w przypadku widocznego uszkodzenia towaru Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru.
3. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Kupujący stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.

§ 4

Dostępne formy dostawy w sklepie internetowym www.sklep.grambet.pl to:
a) przesyłka kurierska DHL/Patron Service,
b) transport wykonywany przez Sprzedawcę na terenie Poznania i okolic,

§ 5

Ceny przesyłek kurierskich widnieją na stronach:
a) http://patronservice.pl/cennik
b) http://www.dhl.com.pl/pl/express/centrum_informacji/pobierz.html

§ 6

Ceny transportu własnego ustala się z uwzględnieniem poniżej przedstawionych zasad:
1. Przy spełnionym minimum logistycznym, o którym mowa w pkt. III ust. 3 § 2 niniejszego regulaminu, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy, a miejscem wskazanym przez Kupującego, jako miejsce dostawy zamówionego towaru wygląda następująco:
a) w promieniu 40 km od siedziby Sprzedawcy transport bezpłatny,
b) powyżej 40 km od siedziby Sprzedawcy 0,50 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,
2. Przy niespełnieniu minimum logistycznego, o którym mowa w pkt. III ust. 3 § 2 niniejszego regulaminu, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Kupującego, jako miejsce dostawy zamówionego towaru wygląda następująco:
a) w promieniu 40km od siedziby 1,00 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,
b) powyżej 40km od siedziby 1,20 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr.

§ 7

Opłata za transport własny doliczona zostanie do ceny towaru zamówionego przez Kupującego wskazanej w fakturze VAT bądź paragonie wystawianych przez Sprzedawcę.

IV
Warunki płatności

§ 1

Sprzedawca realizuje zamówienia poprzez sklep www.sklep.grambet.pl w następujących formach płatności:
a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 51 9072 0002 0700 4685 2000 0001,
b) płatność za pobraniem,
c) płatność przy odbiorze towaru.

§ 2

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie Kupującemu telefonicznie, bądź też za pośrednictwem wiadomości e-mail. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

§ 3

1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w zależności od dostępności produktu.
2. Termin wskazany w ustępie poprzedzającym może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności towaru, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sprzedawcę.

§ 4

1. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT lub paragonem, w zależności od preferencji Klienta.
2. W przypadku woli otrzymania przez Klienta faktury VAT należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

§ 5

W przypadku wyboru formy płatności przez przedpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.

V
Odstąpienie od umowy i reklamacje.

1. Odstąpienie od umowy.

§ 1

Mając na uwadze treść art. 27 ust. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupującemu, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania towaru bez podawania przyczyny odstąpienia.

§ 2

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy winno być przedstawione Sprzedawcy w taki sposób, aby było jednoznaczne i wynikała z niego wola odstąpienia od umowy przez Kupującego.

§ 3

Odstąpienie od umowy może zostać dokonane z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 4

1. Towar powinien zostać zwrócony przez Kupującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia  Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie Sklepu.
2. Zwrot winien być wcześniej uzgodniony ze Sprzedawcą.
3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za towar w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy Kupującego.
4. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.

2. Reklamacje.
§ 1

Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest do:
a) podania imienia i nazwiska Kupującego składającego reklamację,
b) podania nr zamówienia,
c) podania nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu),
d) opisania powodu składania reklamacji.

§ 2

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego spisanego z dostawcą podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§ 3

1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest sprawdzenie przez Kupującego stanu przesyłki w chwili odbioru. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Kupujący stwierdził ubytek lub uszkodzenie, reklamacja zostanie rozpatrzona jedynie w przypadku niezwłocznego wezwania przewoźnika/dostawcy dostarczającego przesyłkę przez Kupującego celem sporządzenia protokołu szkodowego i poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę.
3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Sprzedawcy wraz z reklamacją i protokołem szkodowym w terminie niezwłocznym nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 4

1. Klient zwracając lub reklamując towar zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki i został dostarczony do Sprzedawcy w takim stanie w  jakim Kupujący go otrzymał.
2. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.

§ 5

W przypadku zasadnego zwrotu towaru, bądź uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę pieniądze za towar zostaną przelane w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Kupującego.

§ 6

1. Produkty na specjalne zamówienie i nie będące w stałej ofercie sklepu internetowego www.sklep.grambet.pl nie podlegają zwrotowi, bądź reklamacji – chyba, że zwrot, bądź reklamacja powodowane są uszkodzeniem mechanicznym, które nastąpiło podczas wykonywania transportu od Sprzedawcy do Kupującego.
2. Zwroty i reklamacje należy kierować na adres:
„GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia
ul. Złotowska 68
60-184 Poznań
VI
Gwarancja

§ 1

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.
2. Karta gwarancyjna dołączona zostaje do sprzedanego towaru.

§ 2

Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, itp.), ani uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym, bądź też nieostrożnym użytkowaniem/montażem.

VII
Postanowienia końcowe.

§ 1

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedawcy.

§ 2

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
2. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

§ 3

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 4

1. Nabywca będący przedsiębiorcą upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
2. Przyjęcie i zaksięgowanie faktury VAT jest równoznaczne z akceptacją przez przedsiębiorcę postanowień niniejszego regulaminu.

§ 5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.sklep.grambet.pl wraz z wszelkimi elementami składowymi strony jest zabronione i chronione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i należą do Sprzedawcy.
4. Znaki towarowe, grafiki i zdjęcia produktów należą do ich producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.