Klauzula Informacyjna - Sklep Grambet

Klauzula Informacyjna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Grambet Grupa SBS
Adres: Poznańska 78, 60-185 Skórzewo
Kontakt: biuro@grambet.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt: iod@grambet.pl

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f

5. ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

• do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych

• do żądania sprostowania danych

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym

• do żądania ograniczenia przetwarzania

• do przenoszenia danych

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.