WARUNKI SPRZEDAŻY - Sklep Grambet

WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


„GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia”.

I Definicje


Określenia użyte w Ogólnych warunkach sprzedaży oznaczają:


1. Ogólne warunki sprzedaży/OWS – zbiór postanowień znajdujących zastosowanie przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w Sklepie, regulujących kwestie zawierania i wykonywania umów sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.


2. Sprzedawca – „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia” prowadzący działalność gospodarczą w Skórzewie (60-185 Skórzewo), ul. Poznańska 78, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108569, NIP: 779-20-92-664, REGON: 639679899, telefon: 61 814 37 70 e-mail: oferty@grambet.pl.

3. Kupujący – podmiot będący stroną umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego bądź podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.


4. Towar – rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę i Kupującego.


5. Sklep – obiekt handlowy mieszczący się pod adresem siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Poznańska 78, 60-185 Skórzewo.


6. Minimum logistyczne – minimalna wartość jednorazowego zamówienia dokonanego przez Kupującego, obejmująca jeden bądź więcej Towarów, określona jako kwota netto.


7. Transport własny – transport zakupionego przez Kupującego Towaru wykonywany bezpośrednio przez Sprzedawcę z wyłączeniem podmiotów trzecich.

8. Strony – Sprzedawca i Kupujący łącznie

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

II Postanowienia ogólne


1. Ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Ogólne warunki sprzedaży znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych w Sklepie Sprzedawcy między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym.

4. Postanowienia umowne indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejszej OWS.

5. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

6. Ogólne warunki sprzedaży są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy lub na stronie internetowej www.grambet.pl.

7. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy: www.grambet.pl oraz w katalogach i cennikach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

III Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana ze Sprzedawcą podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na jej tle rozpatrują Sądy polskie.


2. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.


3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi.


III Cena i warunki płatności


1. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce – są cenami brutto.


2. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy nie zawierają kosztów dostawy oraz w przypadku transportu Towaru organizowanego przez Sprzedawcę – kosztów rozładunku Towarów i wstawienia ich do pomieszczenia.

3. Sprzedawca przyjmuje płatności za zakupione Towary w następujących formach:
a) w chwili zakupu – gotówką lub kartą płatniczą na podstawie wystawionej faktury VAT lub paragonu,
b) w terminie ………dni – gotówką lub przelewem bankowym na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. 

4. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu z odroczonym terminem płatności potwierdzonego fakturą VAT, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu uiszczenia całkowitej zapłaty za zakupiony towar przez Kupującego w terminie określonym w fakturze VAT wydanej Kupującemu. Zdanie poprzedzające stanowi zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej na podstawie art. 589 KC.

5. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, Sprzedawcy przysługuje alternatywnie uprawnienie do zażądania zwrotu rzeczy bądź też dochodzenia zapłaty za sprzedany Towar.


6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy już zakupionych Towarów.


7. Realizacja umowy sprzedaży w zakresie wydania Towaru Kupującemu następuje niezwłocznie, chyba że strony ustalą inaczej z uwagi na dostępność Towaru bądź konieczność oczekiwania na jego dostawę do Sprzedawcy lub Kupującego.

8. Każda transakcja sprzedaży jest potwierdzana fakturą VAT lub paragonem, w zależności od preferencji Kupującego.


9. W przypadku woli otrzymania przez Kupującego faktury VAT należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu oraz podać Sprzedawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

10. Dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) dołączany jest do każdego zamówienia.

11. Kupujący upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu.


12. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

IV Wysyłka i transport


1. Podstawową metodą wydania Towaru Kupującemu jest odbiór osobisty dokonany przez Kupującego w Sklepie.


2. Sprzedawca na życzenie Kupującego może zorganizować transport zakupionego Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego stosując:

 1. transport świadczony przez firmę kurierską DHL/Patron Service (przesyłka kurierska),
 2. transport własny wykonywany przez Sprzedawcę na terenie Poznania i okolic.


3. Transport organizowany przez Sprzedawcę musi być każdorazowo poprzedzony poczynieniem ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz poinformowaniem Kupującego o wszelkich kosztach obciążających Kupującego w związku z transportem zamówionego Towaru.


4. Wszelkie koszty związane z transportem zamówionego Towaru ponosi Kupujący. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ponosi wszelkie koszty związane z transportem zamówionego Towaru, o których został poinformowany przez Sprzedawcę.

5. Jeżeli transport zakupionego Towaru świadczy firma kurierska, to odbywa się on na warunkach (w tym warunkach co do cen przesyłek kurierskich i terminów wysyłki i dostaw) wskazanych w odrębnym regulaminie zamieszczonym na stronie tego podmiotu. Ceny przesyłek kurierskich znajdują się na stronach internetowych podmiotów świadczących usługi kurierskie – DHL oraz Patron Service w odpowiednich zakładkach dotyczących cen. Sprzedawca poinformuje Kupującego o kosztach przesyłki kurierskiej, do których pokrycia zobowiązany będzie Kupujący, poprzez wskazanie właściwego cennika ustalonego przez firmę kurierską.

6. W przypadku dokonania przez Kupującego jednorazowych zakupów na kwotę minimum logistycznego w kwocie co najmniej 1.500,00 zł netto Sprzedawca, po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Kupującym, może pokryć koszty transportu Towaru/Towarów transportem własnym(przedmiotowy zapis nie znajduje zastosowania do zakupu kotłów i produktów określonych jako promocyjne).


7. Koszt transportu własnego wykonywanego przez Sprzedawcę ustala się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:


a) przy spełnionym minimum logistycznym, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy zamówionego Towaru koszt transportu kształtuje się następująco:

– w promieniu 40 km od siedziby Sprzedawcy – transport bezpłatny,

– powyżej 40 km od siedziby Sprzedawcy – transport w wysokości 0,50 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,

b) przy niespełnieniu minimum logistycznego, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy zamówionego Towaru koszt transportu kształtuje się następująco:

– w promieniu 40km od siedziby Sprzedawcy – transport w wysokości 1,00 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,

– powyżej 40km od siedziby Sprzedawcy – transport w wysokości 1,20 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr.

8. Opłata za transport własny bądź transport świadczony przez firmę kurierską doliczona zostanie do ceny Towaru zamówionego przez Kupującego wskazanej w fakturze VAT bądź paragonie wystawianych przez Sprzedawcę.

9. Jeżeli transport zakupionego Towaru wykonywany jest przez Sprzedawcę, termin dostawy zostanie określony przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy sprzedaży.

10. W przypadku organizacji transportu przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany jest podać dokładne miejsce dostawy Towaru oraz zapewnić jego należyty odbiór w miejscu dostawy. Podanie przez Kupującego dokładnego miejsca dostawy Towaru jest niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy przez Sprzedawcę bądź podmiot trzeci.


11. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, w przypadku odbioru Towaru od Sprzedawcy bądź kuriera, jest zobowiązany do gruntownego sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletny i zgodny z zawartą umową sprzedaży i dowodem zakupu. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń Towaru Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego wraz z kurierem/przedstawicielem Sprzedawcy oraz dokumentacji zdjęciowej, która wraz z kopią protokołu winna być przesłana Sprzedawcy. W przypadku widocznego uszkodzenia Towaru Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia Towaru.V Odpowiedzialność Sprzedawcy – rękojmia


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne sprzedanego Towaru.

2. Za wadę fizyczną Towaru uważa się niezgodność sprzedanego Towaru z umową sprzedaży, a w szczególności gdy Towar:


a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 1. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 2. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 3. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3. Towar jest obciążony wadą prawną, jeżeli własność Towaru przysługuje osobie trzeciej albo Towar jest obciążony prawem osoby trzeciej.


4. Jeżeli Towar ma wadę i wada ta (w tym niezgodność Towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Kupujący może złożyć reklamację zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.

5. Sprzedawca wyłącza możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru przez Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.


VI Gwarancja


1. Towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.


2. Karta gwarancyjna dołączona zostaje do sprzedanego Towaru.


3. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

4. W przypadku Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady Towaru, ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


VII Reklamacja

 1. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest do:


a) podania imienia i nazwiska składającego reklamację,

b) podania danych potrzebnych do zidentyfikowania umowy sprzedaży,

c) opisania powodu składania reklamacji.

2. Kupujący reklamujący lub zwracający Towar zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki i został dostarczony do Sprzedawcy w takim stanie, w jakim Kupujący go otrzymał.

3. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego spisanego z dostawcą podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Kupujący zobowiązany jest do:


a) sprawdzenia stanu przesyłki w chwili odbioru. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą,
b) niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą celem powiadomienia go o zaistnieniu szkody w przypadku jeśli przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, które Kupujący stwierdził po jej rozpakowaniu.

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru na adres Sprzedawcy wraz z reklamacją i protokołem szkodowym w terminie niezwłocznym, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia mechanicznego Towaru.

4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży z tytułu rękojmi pieniądze za Towar zwrócone zostaną Kupującemu w ciągu 14 dni w takiej formie, w jakiej nastąpiła płatność, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu pieniędzy.


5. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca zastrzega możliwość obniżenia kwoty zwrotu dokonywanego na rzecz Kupującego po uwzględnieniu reklamacji w razie zniszczenia oryginalnego opakowania bądź też zwrotu Towaru bez oryginalnego opakowania.

6. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego nabywających Towary wykonane na indywidualne zamówienie bądź Towary niebędące w stałej ofercie Sprzedawcy, Sprzedawca wyłącza możliwość reklamacji bądź zwrotu Towarów, chyba że reklamacja bądź zwrot powodowane są uszkodzeniem mechanicznym, które nastąpiło podczas wykonywania transportu od Sprzedawcy do Kupującego.


7. Reklamacje składać należy w formie pisemnej na adres Sklepu (ul. Poznańska 78, 60-185 Skórzewo) bądź drogą mailową na adres: oferty@grambet.pl.

8. Zwroty należy kierować na adres Sklepu: ul. Poznańska 78, 60-185 Skórzewo.

9. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VIII Ochrona danych osobowych


1. Dokonanie zakupu towaru oferowanego przez Sprzedawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną do celów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego zmierzające do jej zawarcia,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona przez Kupującego zgoda na przesyłanie informacji marketingowych,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Gucia, adres e-mail: iod@grambet.pl, telefon: 61 814 37 70.

5. Administrator (Sprzedawca) przetwarza dane osobowe Kupujących w celu:

a) prawidłowej realizacji umowy sprzedaży,

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

c) zapewnienia stosownym organom władzy publicznej współpracy na mocy przepisów prawa i w zakresie dopuszczalnym przez prawo,

d) wykonania obowiązków prawnych, w tym rozliczeniowo-podatkowych,

e) marketingu bezpośredniego usług Sprzedawcy w przypadku wyrażenia przez osobę fizyczną wyraźnej zgody przesyłanie informacji marketingowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów ich przetwarzania, zatem ich podanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz przepisów RODO.

7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, księgową, rachunkową, hostingową lub prawną administratora, podwykonawcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Kupującemu przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przez okres ich przetwarzania,

 1. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 2. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w szczególności gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości zebranych danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 4. żądania od Administratora informacji czy poinformował każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt. b, c i d,
 5. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi,
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Należy poinformować Administratora o każdej zmianie danych osobowych.

10. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy sprzedaży oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności Urząd Skarbowy.

12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

13.Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu bądź drogą mailową na adres e-mail: iod@gramnbet.pl

IX Postanowienia dodatkowe

X Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


3. Wszelkie prawa do treści zamieszczanych na stronie internetowej www.grambet.pl oraz poszczególnych elementów składowych strony internetowej www.grambet.pli należą do Sprzedawcy. Używanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zamieszczanych na stronie internetowej www. grambet.pl wraz z wszelkimi elementami składowymi strony jest zabronione i chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.


4. Znaki towarowe, grafiki i zdjęcia Towarów należą do ich producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje.

5. Wszelkie opracowania i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku z zawarciem umowy sprzedaży mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży.

6. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego Sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.


7. Niniejsze wersja OWS obowiązuje od dnia 03.11.2020 roku.