Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
„GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia.

I
Definicje

Określenia użyte w ogólnych warunkach sprzedaży oznaczają:
1. Ogólne warunki sprzedaży – zbiór postanowień znajdujących zastosowanie przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, w skrócie „OWS”.
2. Kupujący/Klient - podmiot będący stroną umowy sprzedaży, konsument, bądź też podmiot nie będący konsumentem.
3. Sprzedawca - „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia.
4. Towar - towary handlowe oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę w ramach umowy z Kupującym.
5. Sklep – siedziba Sprzedawcy tj. ul. Złotowska 68, 60-184 Poznań.
6. Minimum logistyczne – minimalna wartość zamówienia dokonanego przez Kupującego, określona jako kwota netto.
7. Transport własny – transport zakupionego towaru wykonywany bezpośrednio przez Sprzedawcę z wyłączeniem podmiotów trzecich.
II
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ogólne warunki sprzedaży znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych w sklepie Sprzedawcy pomiędzy Kupującym, a „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia (dalej „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań  - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000108569,
NIP: 7792092664, REGON: 639679899.

§2

Umowa sprzedaży towarów zawierana ze Sprzedawcą podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na jej tle rozpatrują Sądy polskie.

§ 3

1. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
2. W indywidualnych przypadkach Sprzedawca dopuszcza możliwość sprzedaży towaru poza granicami RP, pod warunkiem poczynienia ustaleń ze Sprzedawcą w tym przedmiocie przed dokonaniem zakupu towaru.

§ 4

1. Nabywcą mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura).

§ 5

1. Dokonanie zakupu towaru oferowanego przez Sprzedawcę jest równoznaczne z akceptacją OWS oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych nabywcy do celów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, albo obowiązek przekazania danych wynikać będzie z obowiązującego prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

III
Cena i warunki płatności

§ 1

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oferowanych przez Sprzedawcę wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT – są cenami brutto.

§ 2

Sprzedawca przyjmuje płatności za towary zakupione w sklepie w następujących formach:
a) w chwili zakupu – gotówką lub kartą płatniczą na podstawie wystawionej faktury VAT lub paragonu,
b) w terminie od 7 do 30 dni (na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem) – gotówką lub przelewem bankowym na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

§ 3

1. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu z odroczonym terminem płatności potwierdzonego fakturą VAT, Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do momentu uiszczenia całkowitej zapłaty za zakupiony towar przez Kupującego w terminie określonym w fakturze VAT wydanej Kupującemu.

2. Ustęp poprzedzający stanowi zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej na podstawie art. 589 KC.

3. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie Sprzedawcy przysługuje alternatywnie uprawnienie do zażądania zwrotu rzeczy, bądź też dochodzenia zapłaty za sprzedany towar.

§ 4

Realizacja zakupionego towaru następuje niezwłocznie, chyba, że strony ustalą inaczej z uwagi na dostępność produktu, bądź konieczność oczekiwania na jego dostawę do Sprzedawcy lub Kupującego.

§ 5

1. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT lub paragonem, w zależności od preferencji Klienta.
2. W przypadku woli otrzymania przez Klienta faktury VAT należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

IV
Wysyłka i transport.

§ 1

1. Podstawową metodą wydania towaru Kupującemu jest odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca na życzenie Klienta może zorganizować transport zakupionego towaru do miejsca wskazanego przez Klienta poprzez:
a) przesyłkę kurierską DHL/Patron Service,
b) transport własny wykonywany przez Sprzedawcę na terenie Poznania i okolic.
3. Transport organizowany przez Sprzedawcę musi być każdorazowo poprzedzony poczynieniem ustaleń pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
4. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Kupującego o kosztach transportu.
5. Wszelkie koszty związane z wysyłką zamówionego towaru ponosi Kupujący.

§ 2

Ceny przesyłek kurierskich widnieją na stronach:
a) http://patronservice.pl/cennik
b) http://www.dhl.com.pl/pl/express/centrum_informacji/pobierz.html

§ 3

1. W przypadku pokrycia minimum logistycznego w kwocie 1.500,00 zł netto Sprzedawca po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Klientem może pokryć koszty transportu transportem własnym. (przedmiotowy zapis nie znajduje zastosowania do zakupu kotłów i produktów określonych jako promocyjne).

2. Ceny transportu własnego przy spełnieniu, bądź niespełnieniu minimum logistycznego ustala się z uwzględnieniem poniżej przedstawionych zasad:
a) przy spełnionym minimum logistycznym, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym niniejszych OWS, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy, a miejscem wskazanym przez Kupującego, jako miejsce dostawy zamówionego towaru wygląda następująco:
w promieniu 40 km od siedziby Sprzedawcy transport bezpłatny,
powyżej 40 km od siedziby Sprzedawcy 0,50 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,
b) przy niespełnieniu minimum logistycznego, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym niniejszych OWS, w zależności od odległości pomiędzy siedzibą Sprzedawcy a miejscem wskazanym przez Kupującego, jako miejsce dostawy zamówionego towaru wygląda następująco:
w promieniu 40km od siedziby 1,00 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr,
powyżej 40km od siedziby 1,20 zł netto + VAT za każdy rozpoczęty kilometr.

§ 4

Opłata za transport własny lub z pomocą podmiotów trzecich doliczona zostanie do ceny towaru zamówionego przez Kupującego wskazanej w fakturze VAT bądź paragonie wystawianych przez Sprzedawcę.
§ 5

1. Odbiór towaru od kuriera, bądź Sprzedawcy musi być poprzedzony gruntownym sprawdzeniem, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletny i zgodny z zawartą umową oraz dowodem zakupu.
2. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego wraz z kurierem/przedstawicielem Sprzedawcy i sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, która wraz z kopią protokołu winna być przesłana Sprzedawcy, w przypadku widocznego uszkodzenia towaru Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru.
3. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Kupujący stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie kuriera/przedstawiciela Sprzedawcy dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.

V
Odpowiedzialność Sprzedawcy – rękojmia.

§ 1

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne sprzedanego towaru.

§ 2

Za wadę fizyczną rzeczy uważa się niezgodność sprzedanego towaru z umową sprzedaży, a w szczególności gdy:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 3

Towar jest obciążony wadą prawną jeżeli własność towaru przysługuje osobie trzeciej albo towar jest obciążony prawem osoby trzeciej.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługują uprawnienia do:
a) żądanie usunięcia wad występujących w zakupionym towarze,
b) żądania wymiany towaru na wolny od wad,
c) żądanie obniżenia ceny,
d) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Jeżeli Kupującym jest konsument, ponad uprawnienia przyznane w ustępie poprzedzającym przysługuje mu alternatywne uprawnienie do żądania:
a) wymiany towaru na wolny od wad zamiast usunięcia wady przez Sprzedawcę,
b) usunięcia wady przez Sprzedawcę zamiast wymiany towaru na towar wolny od wad,
w zależności od propozycji złożonej pierwotnie przez Sprzedawcę, a następnie decyzji Kupującego.
3. Ustęp poprzedzający nie znajduje zastosowania jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

VI
Gwarancja

§ 1

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzielaną przez producenta.
2. Karta gwarancyjna dołączona zostaje do sprzedanego towaru.

§ 2

Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, itp.), ani uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym, bądź też nieostrożnym użytkowaniem/montażem.

VII
Reklamacja.

§ 1

Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest do:
a) podania imienia i nazwiska Kupującego składającego reklamację,
b) podania nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu),
c) opisania powodu składania reklamacji.

§ 2

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego spisanego z dostawcą podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2. Kupujący zobowiązany jest do:
a) sprawdzenia stanu przesyłki w chwili odbioru. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą,
b) niezwłocznego wezwania przewoźnika/dostawcy dostarczającego przesyłkę jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Kupujący stwierdził ubytek lub uszkodzenie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą celem powiadomienia go o zaistnieniu szkody.
3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Sprzedawcy wraz z reklamacją i protokołem szkodowym w terminie niezwłocznym nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 3

Klient zwracając lub reklamując towar zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki i został dostarczony do Sprzedawcy w takim stanie w  jakim Kupujący go otrzymał.

§ 4

1. W przypadku zasadnego zwrotu towaru, bądź uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę pieniądze za towar zostaną przelane w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Kupującego.
2. W przypadku zniszczenia oryginalnego opakowania, bądź też zwrotu towaru bez oryginalnego opakowania Sprzedawca zastrzega możliwość obniżenia kwoty zwrotu dokonywanego na rzecz Kupującego po uwzględnieniu reklamacji.

§ 5

1. Produkty na specjalne zamówienie i nie będące w stałej ofercie sklepu Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi, bądź reklamacji – chyba, że zwrot, bądź reklamacja powodowane są uszkodzeniem mechanicznym, które nastąpiło podczas wykonywania transportu od Sprzedawcy do Kupującego.
2. Zwroty i reklamacje należy kierować na adres:
„GRAMBET – GRUPA SBS Spółka Jawna Mirosław Gucia, Maciej Gucia
ul. Złotowska 68
60-184 Poznań

VIII
Postanowienia końcowe.

§ 1

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedawcy.

§ 2

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
2. Zmiana cen nie dotyczy już zakupionych towarów.

§ 3

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny.§ 4

1. Nabywca będący przedsiębiorcą upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
2. Przyjęcie i zaksięgowanie faktury VAT jest równoznaczne z akceptacją przez przedsiębiorcę postanowień niniejszego regulaminu.

§ 5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.sklep.grambet.pl wraz z wszelkimi elementami składowymi strony jest zabronione i chronione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i należą do Sprzedawcy.
4. Znaki towarowe, grafiki i zdjęcia produktów należą do ich producentów, z którymi Sprzedawca współpracuje.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.